Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Baum Sport by Milo
Drienerstraat 75
7551 HL Hengelo Ov
Tel: 074-2674065 op werkdagen tussen 9:30 en 18:00 uur
E-mail: info@baumsport.nl
KVK: 08173217
BTW: NL 137594951B.01


 

Totstandkoming overeenkomst
U kunt uw bestelling plaatsen via de bestelpagina op de website. U dient volledig en op waarheid berust het gehele bestelformulier in te vullen.
U heeft 14 dagen de tijd om uw bestelling te retourneren. (Zie voorwaarden Ruilen & Retourneren)
Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van het gekochte.

 

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijzen worden niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging. Baum Sport by Milo is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van programeerfouten in haar website.

 

Betaling
Bij een bestelling die verzonden moet worden dient u altijd vooruit te betalen door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina. De bestelling wordt alleen verzonden als er betaald is. De bestelling moet binnen 7 dagen betaald zijn.
Als de bestelling niet binnen 7 dagen betaald is zal deze worden geannuleerd.

 

Aflevering
Baum Sport by Milo verzendt uw bestelling van ski's en snowboards met DPD. De verzending van overige pakketten gaat tevens via DPD pakket dienst
Deze zal het pakketje twee maal aanbieden op uw huisadres/afleveradres. Mocht u niet in staat zijn het te ontvangen, dan heeft u 2 weken de tijd om het pakketje op te halen op het door de DPD aangegeven kantoor. Baum Sport by Milo doet haar uiterste best om de aangegeven levertijd, van 2 werkdagen, te realiseren. Mocht een artikel niet meer leverbaar zijn binnen 30 dagen, om welke reden dan ook, ontvangt u hierover bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terug betaling van het reeds betaalde.


U betaalt per bestelling verzendkosten, via DPD betaald u binnen Nederland een bedrag van € 3,95  per zending en voor ski's en of snowboards berekenen wij tevens € 3,95
Bij retouren zijn de verzendkosten voor eigen rekening. Bij ruilen zijn de verzendkosten van het terug sturen tevens voor eigen rekening.
Bij ruilen zal Baum Sport by Milo eenmalig de verzendkosten voor rekening nemen van het opnieuw te versturen artikel.

Annuleren
Als u om wat voor reden dan ook uw bestelling wilt annuleren dient u dit binnen 24 uur te doen. Annuleren kunt u per mail aan info@baumsport.nl

 

Ruilen en Retourneren
U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen;

 • U kunt uitsluitend artikelen ruilen en retourneren die gekocht zijn bij Baumsport.nl
 • U kunt zonder opgave van redenen binnen een termijn van 14 werkdagen na ontvangst van de producten de overeenkomst ontbinden.
 • Binnen 14 dagen kunt u een of meerdere artikelen ruilen of retourneren.
 • Het artikel dient onbeschadigd, ongedragen en met aangehecht artikelkaartje, in de oorspronkelijke verpakking terug gestuurd te worden.
 • Bij retourneren zal het te ontvangen bedrag binnen 7 werkdagen aan u overgemaakt worden.
 • Indien de gehele zending geretourneerd wordt, worden de betaalde verzendkosten vergoed.  
 • De verzendkosten van het te retourneren pakket, zijn voor eigen rekening.
 • Het verzendrisico van de geretourneerde artikelen zijn voor rekening van de koper. 
 • Bij klachten of beschadiging, dient u eerst contact op te nemen met Baum Sport. We zijn telefonisch te bereiken op tel; 074-2674065 of u kunt ons mailen, ovv uw bestelnummer, naar info@baumsport.nl
 • Ongefrankeerd of te weinig gefrankeerde pakketten worden door Baum sport.nl niet aangenomen, ongeacht de reden van het terug sturen.
 • Uiteraard kunt u ook altijd ruilen in onze winkel aan de Drienerstraat 75, te Hengelo (ov)

 

Garantie en aansprakelijkheid
1. Baum Sport by Milo garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 jaar na levering. 3. Baum Sport by Milo verschaft u een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie. 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Baum Sport by Milo de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van Baum Sport by Milo vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan Baum Sport by Milo te retourneren en de eigendom daarover aan Baum Sport by Milo te verschaffen. 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Baum Sport by Milo, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. 6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Baum Sport by Milo niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd. 8. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Baum Sport by Milo beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. 9. Onverminderd het bovenstaande is Baum Sport by Milo niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel uw onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik. 10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Baum Sport by Milo of zijn ondergeschikten.

 

Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Baum Sport by Milo-klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbergrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Baum Sport by Milo of door ons zorgvuldig geselcteerde derden, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Baum Sport by Milo verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u van ons geen commerciele aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

 

Copyright
Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderzins te gebruiken. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen.

Klachten
Heeft u klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen per mail of op nummer 074-2674065.

 

Afwijkende voorwaarden voor Duitse en Belgische klanten
- Er kan alleen in het Nederlands, Engels en Duits gecommuniceerd worden.
  De voorwaarden voor retourneren gelden zoals vermeldt in het onderwerp ruilen en retourneren.
- De verzendkosten zijn € 6,95  Pakketten worden met DPD pakket dienst, niet met handtekening voor ontvangst.
- Ski's en snowboards worden verzonden via DPD
- Telefoonnummer van Baum Sport by Milo te Hengelo is 0031-74-2674065.
- Adres: Baum Sport by Milo Drienerstraat 75 7551 HL Hengelo Ov Nederland

Voor de overige onderwerpen gelden dezelfde voorwaarden als hierboven vermeldt.

 

Niet leverbaar artikel
Helaas komt het af en toe voor dat een artikel niet meer leverbaar blijkt. Voor het versturen van de wel leverbare artikelen wordt u hiervan, per telefoon en mail, op de hoogte gebracht. Wij hopen op uw begrip. Onze excuses voor dit ongemak.